Decomeria usługi graficzne plakaty do sypialni obrazy do salonu grafiki ramy plakat na prezent spersonalizowany prezent prezenty

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Decomeria

Regulamin dostępny równiez w formacie pdf pod linkiem: https://decomeria.com/wp-content/uploads/2020/11/Regulamin-sklepu-internetowego-Decomeria.com-.pdf

Regulamin sklepu internetowego

Decomeria

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy Decomeria sp. z o.o., dostępny pod adresem internetowym decomeria.com, prowadzony jest przez Decomeria sp. z o.o. z siedzibą  Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000862277, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP 9512507994, REGON 387193358 
 2. Wszystkie plakaty promują ideę wspierania fundacji i organizacji pozarządowych. Na każdym plakacie dadajemy napis (w prawym dolnym rogu) jakiej organizacji pomaga (przykład napisu: „Pomagam: Schronisko dla zwierząt”.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz nawiązać z nami współpracę polegająca na stworzeniu indywidualnej oferty, skontaktuj się z nami poprzez adres sklep@decomeria.com
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nieograniczaną ani wyłączają praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 287). 

§ 2

Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (m.in. tworzy konto w Sklepie czy zawiera umowę sprzedaży).
 2. Sprzedawca – Decomeria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 97/D, kod pocztowy 02 – 979, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000862277, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP 9512507994, REGON 387193358.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient może być Konsumentem lub Przedsiębiorcą. 
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym decomeria.com
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, dostępny do bezpłatnego pobrania pod adresem 
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Formularz kontaktowy – formularz do kontaktowania się ze Sklepem
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie produkt i usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie zaznaczenia ”Kupuję i płacę”.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres pocztowy: ul. Nowoursynowska 97/D, Warszawa 02-797
 2. Adres e-mail: sklep@decomeria.pl
 3. Telefon: 512 267 755

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies
d) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  Zdanie poprzednie nie obejmuje konsumentów i nie prowadzi do pozbawienia lub ograniczenia ich roszczeń z tytułu zawartej umowy w tym o korzystanie z konta Sklepu.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji i podanie danych osobowych. Klient potwierdza, że podane informacje są prawidłowe i kompletne oraz że ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy w podanych informacjach. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy o korzystanie z konta w Sklepie. Na podany (przy rejestracji) przez Klienta adres mailowy zostaną przesłane instrukcje do aktywacji konta. Na adres mailowy przesłane zostanie także potwierdzenie zawarcia umowy o utworzenie Konta w Sklepie. 
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i nie zobowiązuje do dokonywania zakupów w Sklepie. 
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. Usunięcie konta nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu stosownego żądania usunięcia konta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

Do Zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie zaznaczenia przycisku „Kupuję i płacę”.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Odbiór w paczkomatach
b) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność za pobraniem – płatność kurierowi przy odbiorze zamówienia. 
b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c) Płatności elektroniczne
d) Płatność kartą płatniczą.

2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności, a także terminów dostawy znajdują się za stronach Sklepu.

3. Klient akceptując regulamin zgadza się na przesyłanie rachunku (faktura lub paragon) w dowolnym formacie elektronicznym przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia i integralności treści. Składowe rachunku: data, kolejny nr, określenie rodzaju i ilości towaru, cena jednostkowa oraz suma ogólna wyrażonej liczbowo i słownie

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu (wskazany paragraf określa m.in. moment zawarcia Umowy sprzedaży).
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca:

a) niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. 

b) w przypadku kiedy do wykonania zamówienia będzie konieczne wykupienie dodatkowych praw autorskich Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, oraz o ewentualnych dodatkowych kosztach, lub jeżeli wykupienie takich praw nie będzie możliwe Sprzedawca poinformuje o tym Klienta i zaproponuje zmianę, rezygnację lub inny produkt.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Informacji o anulacji zamówienia w przypadku braku zapłaty zostanie przesłana w terminie 3 dni roboczych (od daty zawarcia Umowy sprzedaży) drogą mailową.
b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności kurierowi przy odbiorze przesyłki.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie od 3 do 5 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Jeżeli termin ulegnie wydłużeniu Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą mailową.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy terminem jest najdłuższy podany termin po skompletowaniu wszystkich części zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
b) Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy Umów zawieranych poprzez Sklep z wyłączeniem umów wskazanych w ust. 9 poniżej.  
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi część § 10  niniejszego Regulaminu ale nie jest to obowiązkowe (wzór oświadczenia znajduje się także w załączniku do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). 
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. W przypadku zwrotu produktu, zwrot może nastąpić tylko za pomocą form przesyłek dostępnych w Sklepie.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz robiona na zamówienie, nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
c) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu lub zabezpieczonym hasłem, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub hasło do otwarcia zostało użyte
f) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DECOMERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Komputerowa 9A lok.51
02-676 Warszawa
adres e-mail: sklep@decomeria.com

Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis Konsumenta

………………………………..

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

§ 11a

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 5. Zaleca się, chociaż w przypadku Konsumentów nie jest to obowiązkowe, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 11b

Sposób odbioru przesyłki.

Ze względu na specyfikację Produktów, a w szczególności ich elementów, które mogą ulec zniszczeniu w transporcie (szkło, drewno, papier) należy przestrzegać procedury Odbioru przesyłki, którą reguluje niniejszy paragraf. Tylko w przypadku przestrzegania poniższej procedury (punkty od 1 do 5) Sprzedawca jest w stanie ponownie dostarczyć produkt bez dodatkowych kosztów.

Procedura odbioru przesyłki:

 1. Podczas odbioru należy sprawdzić stan techniczny produktu w obecności kuriera.
 2. W przypadku jeżeli Produkt jest uszkodzony należy zabezpieczyć przesyłkę i zwrócić przesyłkę kurierowi (odmówić odbioru przesyłki z uszkodzonym Produktem).
 3. Następnie należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o zaistniałej szkodzie drogą mailową lub telefonicznie.
 4. Po otrzymaniu zwróconej przesyłki z uszkodzonym produktem i pozytywnej weryfikacji zaistniałego uszkodzenia Produktu, Sprzedawca zrealizuje zamówienie ponownie.
 5. Przy ponownej wysyłce zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu dostawy.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d) Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub dostawą do paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Z korzystaniem ze Sklepu łączą się typowe ryzyka związane z korzystaniem z Internetu. Należy w szczególności chronić dostępu do swojego Konta poprzez odpowiednio mocne hasło. Należy chronić także dostępu do skrzynki e-mail podanej na Koncie, ponieważ na ten adres będzie wysyłane hasło do resetowania kont. Kupujący nie powinien umożliwiać dostępu do Konta (np. poprzez udostępnienie loginu i hasła) innym osobom. Informacje o sposobie tworzenia bezpiecznych haseł, a także ich przechowywania można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 

https://techinfo.uodo.gov.pl/hasla-praktyczne-wskazowki-czy-naprawde-trzeba-zmienic-haslo-co-30-dni/  zob. więcej w polityce prywatności dostępnej pod linkiem: https://decomeria.com/privacy-policy/

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.Decomeria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

a)jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym zakresie,
b)zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem,
c)wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Sklepu w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Dostawcy Platformy. 
d)zmiany funkcjonalności, interoperacyjności i innych właściwości działania dostarczanych treści cyfrowych, takich jak dostępność, ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo w takim zakresie, w jakim te zmiany mają negatywny wpływ na dostęp do treści cyfrowych lub ich wykorzystanie.
3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść zawartych Umów Sprzedaży. Dotyczyć będzie: umów sprzedaży zawartych po zmianie regulaminu, obecnych i przyszłych umów w przedmiocie korzystania z Konta.
4. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom na trwałym nośniku (na adres e-mail wskazany na Koncie) z 30-dniowym wyprzedzeniem, dając możliwość wypowiedzenia umowy, w tym poprzez usunięcie Konta.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta. Nie ogranicza to praw Konsumentów, jeżeli znajdą zastosowanie przepisy innych państw członkowskich zgodnie z regułami prawa prywatnego międzynarodowego (regułami wyboru prawa).
Decomeria Plakaty grafiki obrazy prezenty
logo